Zajištění shody

Jako mezinárodní podnik působící v oblasti automobilové výroby musíme znát a zohledňovat velké množství zákonných předpisů platných v Německu i v zahraničí. Při jednání s kolegy, nadřízenými a zákazníky zároveň dodržujeme směrnice naší firmy. Mezi ně patří Směrnice pro zajištění shody, Pravidla chování a Protikorupční předpisy společnosti Formel D.

Formel D se řídí zákonnými předpisy

Jsme síla, která pohání služby v automobilovém průmyslu. Týmový duch, profesionalita a nadšení pro věc jsou základy, na kterých stojí naše přední postavení na trhu v oblasti vývoje koncepcí a individuálních škálovatelných řešení pro zajištění kvality a optimalizaci procesů v rámci kompletního hodnotového řetězce v automobilovém průmyslu.

V oblasti zajištění shody se Formel D řídí příslušnými zákonnými předpisy. Společně vystupujeme proti korupci a nekalé soutěži.

Zajištění shody, právní normy | Formel D

V běžném styku se zákazníky se naše pozornost zaměřuje především na:

 • Dary nebo protislužby
 • Pozvánky do restaurace nebo na společenské události
 • Výhodné obchodní vztahy
 • Utajení
 • Soukromé podniky
 • Konzumace alkoholu a drog je zakázána

Formel D zachovává integritu

Od našich odpovědných orgánů a zaměstnanců očekáváme vhodné chování v každodenním provozu i obchodním životě. Integrita je pro nás předpokladem dobré pověsti a ekonomického úspěchu v globálně působícím podniku.

Formel D odmítá korupci

Zakazujeme jakýkoli druh korupce a odmítáme protiprávní jednání. Od svých odpovědných orgánů a zaměstnanců navíc očekáváme, že se na korupci ani jiném protiprávním jednání nebudou podílet.

Pravidla chování ve skupině Formel D

Zaměstnance a obchodní partnery žádáme, aby se aktivně zapojili do dodržování našich předpisů pro zajištění shody a ohlásili veškeré své obavy z možného porušování těchto předpisů. V těchto záležitostech, prosím, kontaktujte přímo ředitele pro zajištění shody. Někdy se mohou vyskytnout situace, kdy si uvědomujete, že je nutné zasáhnout, ale nechcete se do záležitosti přímo vkládat. Chápeme, že pro naše zaměstnance nebo obchodní partnery může být komunikace s kontaktní osobou nebo naším ředitelem pro zajištění shody o podobných situacích složitá.

Tyto potenciálně složité situace se Formel D rozhodla řešit ve spolupráci s Navex Global, zkušeným externím poskytovatelem služeb, který veškeré vaše podněty vyslechne anonymně, při zachování důvěrnosti a bez poplatku. Navex Global je zcela nezávislá organizace, jejíž zaměstnanci jsou objektivní a školení na práci s citlivými informacemi. Na Navex Global se můžete s důvěrou obrátit telefonicky, prostřednictvím externího on-line portálu nebo e-mailem. Nemusíte mít přitom žádné obavy, že by vaše komunikace byla sledována nebo nahrávána. Veškeré informace, které společnosti Navex Global poskytnete, ať už anonymně, nebo nikoli, budou předány Komisi pro zajištění shody tvořené ředitelem pro zajištění shody a vedoucími právního a personálního oddělení. Komise pro zajištění shody záležitost přezkoumá, aniž by vaši identitu jakkoli odhalila. Jakmile společnosti Navex Global předáte jakékoli informace, obdržíte od ní obratem jedinečný číselný kód umožňující sledování stavu vašeho oznámení, případně doplnění dalších informací.

Svá podezření nebo případy porušení pravidel můžete

 • ohlásit na telefonní horkou linku na Navex Global 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, číslo linky +44 1249 661808 (zpoplatněna). Bezplatné číslo pro vaši zemi můžete vyhledat zde.
 • použít externí on-line portál Navex Global na tomto odkazu.
 • kontaktovat ředitele pro zajištění shody skupiny Formel D přímo na:
  telefonu: +49 221 67006-379
  e-mailu: compliance@formeld.com
  (pokud si vyberete tuto možnost, vaše anonymita nebude zaručena)

Při oznamování případu porušení pravidel postupujte, prosím, v souladu s pokyny pro ochranu informací přiloženými k tomuto e-mailu.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších informací

Oznámení případu porušení pravidel prostřednictvím Navex Global nebo přímo řediteli pro zajištění shody je dobrovolné. S osobními údaji a dalšími informacemi shromážděnými během zpracování oznámení bude nakládáno v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů v příslušné zemi. Podáním svého oznámení vyjadřujete souhlas s tímto postupem.

Oznámení můžete podat bez uvedení svého jména. Přesto doporučujeme, abyste svou identitu odtajnili. S poskytnutými informacemi bude v každém případě nakládáno dle zásad důvěrnosti.

Při každém oznámení případu porušení pravidel řediteli pro zajištění shody nebo společnosti Navex Global budou shromážděny následující osobní údaje:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, pokud si nepřejete zůstat v anonymitě;
 • skutečnost, zda jste nebo jste byli zaměstnáni ve Formel D nebo, v jiném případě, váš vztah k Formel D (obchodní partner apod.);
 • jméno a další osobní údaje osob, kterých se oznámení týká (např. popisy pracovních pozic, kontaktní údaje);
 • popis oznamovaného jednání a situace, v níž k porušení pravidel došlo, včetně času a místa, podrobností o příslušném oddělení Formel D, podrobnosti o skutečnostech známých vedení firmy;
 • veškeré případné otázky.

2. Zpracování osobních údajů a dalších informací po podání oznámení

Veškeré osobní údaje a další informace obsažené ve vašem oznámení mohou být uloženy v databázi společnosti Navex Global. Různé možnosti kontaktu vám popíše Formel D GmbH, Schanzenstraße 6-20, Building 2.08, DE-51063 Cologne. Databázi, ve které mohou být osobní údaje a další informace uloženy, provozuje společnost Pulsant Ltd., Unit 50, Suttons Business Park, Reading, West Berkshire RG6 1AZ, Velká Británie. Databázi provozuje společnost Pulsant ve prospěch společnosti Navex Global, 6 Greenways Business Park, Bellinger Close, Chippenham, SN15 1BN, UK, a společnost Navex Global ve prospěch společnosti Formel D. Společnosti Navex Global a Pulsant splňují požadavky na ochranu při zpracování osobních údajů dle směrnic EU.

3. Přístup k osobním údajům a dalším informacím

Za účelem vyřízení vašeho oznámení mohou být osobní údaje a další vámi poskytnuté informace prohlíženy, zpracovávány a používány příslušným ředitelem pro zajištění shody, komisí pro zajištění shody a také odděleními pověřenými vysvětlením celé záležitosti, případně technickými pracovníky společnosti Navex Global.

Osobní údaje a další informace mohou být také poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.

Oddělení, která obdrží a budou zpracovávat osobní údaje a další informace, jsou součástí výhradně organizačních složek splňujících požadavky předpisů na ochranu osobních údajů.

Osoby, které ve svém oznámení o porušení pravidel výslovně označíte, mohou být o této skutečnosti kdykoli informovány. Vaše identita při tom zůstane utajená. Všechny osoby, o kterých budete ve svém oznámení informovat, mají právo se k vaší verzi událostí vyjádřit a dle potřeby její popis upravit.

4. Doba uchovávání osobních údajů a dalších informací

Osobní údaje a další informace, které poskytnete, budou uchovávány do doby, dokud budou nezbytné pro zpracování vašeho oznámení, počítaje v to i dobu nezbytnou pro vyšetření záležitosti odpovědnými odděleními a úřady, nebo po dobu vyžadovanou platnou legislativou.

5. Neoznamování případů nouze

Vezměte, prosím, na vědomí, že uvedené možnosti spojení se společností Navex Global lze využít pouze k oznamování případů porušení pravidel. V případě nouze nebo pokud potřebujete jakoukoli podporu, najdete příslušné kontakty na intranetu Formel D nebo na internetu.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich směrnic zaměřených na zajištění shody, neváhejte nás kontaktovat.