Podmínky použití

Použití těchto webových stránek podléhá podmínkám, přijatým otevřením stránek. Podmínky jsou závazné a upravují vztah uživatele a poskytovatele služeb (Formel D). V případě jakýchkoli odchylek od následujících podmínek použití bude na příslušných místech uvedeno upozornění na tuto skutečnost. Speciální podmínky použití platí pouze pro konkrétní případy.

Obsah těchto webových stránek (především text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa a jejich uspořádání na webové stránce) podléhají právním předpisům na ochranu duševního vlastnictví. Není tedy dovoleno stahovat celou stránku nebo její části, tyto duplikovat nebo zveřejňovat. Povolena je technicky nezbytná duplikace za účelem prohlížení, pokud neslouží k obchodním účelům, a dále permanentní duplikace pro osobní potřebu. Hypertextové odkazy je povoleno zakládat pouze za účelem přesměrování. Formel D si vyhrazuje právo toto povolení zrušit. Framing těchto webových stránek je zakázán. Veškeré použití mimo výše uvedeného je výslovně zakázáno. Porušení se trestá postihem dle občanského práva. Toto povolení použití nezahrnuje právo použít design a rozmístění, případně použít fotografie a ilustrace na této nebo jakékoli jiné webové stránce.

Přes veškerou snahu o přesnost při vytváření, správě nebo údržbě této webové stránky není vyloučen výskyt chyb v jejím obsahu nebo technických či typografických chyb. Formel D neručí za aktuálnost, správnost, úplnost, dostupnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na náhradu hmotných nebo nehmotných škod vzniklých použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných nebo nekompletních informací, vznesené vůči společnosti Formel D, jsou principiálně vyloučeny, neboť neexistuje prokazatelně úmyslné nebo výrazně nedbalostní zavinění ze strany společnosti Formel D, což platí i v případě porušení povinností právních zástupců a asistentů společnosti Formel D. Prostou nedbalostí se rozumí porušení základních smluvních povinností a obvyklým způsobem předvídatelné škody. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí, pouze pokud nebyl vznesen nárok z porušení produktového práva. Není ovlivněna ani odpovědnost za zranění. Formel D si vyhrazuje právo provádět změny a doplnění webových stránek nebo ukončit jejich provoz bez předchozího upozornění.

Ve smyslu přímých nebo nepřímých odkazů na internetové stránky (linků), za něž nenese Formel D odpovědnost, může v konkrétních případech vzniknout odpovědnostní nárok, pokud společnost Formel D věděla o obsahu a zjevném porušení pravidel a měla technické možnosti, aby v přiměřené míře mohla zabránit použití obsahu, který je v rozporu se zákonem. Formel D neovlivňuje aktuální ani budoucí podobu a obsah stránek, na které je odkazováno. Formel D se proto výslovně distancuje od veškerého protiprávního, závadného nebo nekompletního obsahu. Toto prohlášení platí pro veškeré umístěné odkaz a reference ve vlastních internetových nabídkách a externí zadání do knih hostů, příspěvky na diskusních fórech a položky v seznamech příjemců mailů. Za protiprávní, nesprávný nebo nekompletní obsah a především za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím tohoto druhu poskytnutých informací odpovídá provozovatel stránky, na které se odkaz vyskytl, nebo osoba, která daný obsah vytvořila a zveřejnila. Osoba na jejíž stránky se odkazuje tuto odpovědnost nenese. Formel D neposuzuje vhodnost tohoto externího obsahu.

Formel D si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky použití a přizpůsobit je technickému a právnímu vývoji. V případě neplatnosti konkrétních ustanovení tohoto prohlášení o použití zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.