Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa podlega poniższym warunkom użytkowania, na które zgoda jest wiążąco wyrażana w momencie otwarcia niniejszej strony internetowej w relacji użytkownika i dostawcy usługi (Formel D). W przypadku wyjątków od niniejszych warunków w odniesieniu do określonych zastosowań, w odpowiednim miejscu znajdzie się stosowna adnotacja. Dodatkowo w indywidualnych przypadkach obowiązują specjalne warunki użytkowania.

Treść niniejszej strony internetowej (a w szczególności treść tekstowa, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ na stronie) podlega przepisom o ochronie praw autorskich i innym przepisom ochronnym. W związku z powyższym zabronione jest pobieranie całości lub elementów strony internetowej w celu powielania lub publikacji. Dopuszczalne jest konieczne ze względów technicznych powielanie w celu przeglądania, pod warunkiem że nie jest to wykorzystywane do uzyskiwania korzyści finansowej, oraz stałe powielanie do wykorzystania na własny użytek. Zezwolone jest ustanowienie hiperłącza, pod warunkiem że służy wyłącznie powiązaniu stron. Przedstawiciel Formel D ma prawo do cofnięcia pozwolenia. Umieszczanie strony internetowej w ramce na innej stronie internetowej nie jest dozwolone. Zabronione jest korzystanie w zakresie wykraczającym poza zezwolenie. Naruszenia zasad będą rozstrzygane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa do wykorzystywania projektu i układu strony lub wykorzystanych zdjęć i ilustracji z tej lub dowolnej innej strony internetowej.

Pomimo zachowania należytej dokładności co do treści podczas tworzenia, modyfikowania i utrzymywania niniejszej strony internetowej błędy techniczne lub typograficzne nie są wykluczone. Firma Formel D nie daje gwarancji aktualności, prawidłowości, kompletności, dostępności lub jakości przedstawionych informacji. Roszczenia wobec Formel D odnoszące się do znaczących lub pełnych odszkodowań za szkody spowodowane użyciem lub nieprawidłowym użyciem przedstawionych informacji, lub raczej użyciem nieprawidłowych lub niepełnych informacji, są z zasady zabronione, pod warunkiem że nie doszło do umyślnego lub poważnego zaniedbania ze strony Formel D; dotyczy to również naruszenia obowiązków przez prawnych przedstawicieli Formel D i asystentów. Proste zaniedbanie polega na złamaniu kluczowych postanowień umowy i związane jest z możliwymi do przewidzenia szkodami. Opisane ograniczenia odpowiedzialności obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy nie wystosowano żadnych roszczeń. Odpowiedzialność za obrażenia ciała również nie podlega zmianom. Firma Formel D zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i dodawania nowych treści do strony internetowej lub wyłączania strony bez uprzedzenia.

W kwestii bezpośrednich lub pośrednich odnośników na stronach internetowych (łączy), które znajdują się poza odpowiedzialnością Formel D, rozpatrywane będą indywidualne przypadki, jeśli firma Formel D posiadała potwierdzoną wiedzę na temat treści i złamania przepisów oraz jeśli zakaz wykorzystania nielegalnych treści był dla Formel D technicznie możliwy i uzasadniony. Formel D nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą łącza. W związku z tym firma Formel D wyraźnie odcina się od wszelkich nielegalnych, nieprawidłowych lub niekompletnych treści. Deklaracja ta dotyczy wszystkich łączy i odnośników umieszczonych we własnych ofertach internetowych oraz zewnętrznych wpisach w księgach gości, na forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne treści oraz szkody spowodowane przez wykorzystanie lub nieprawidłowe wykorzystanie tych informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony internetowej, do której prowadzi odnośnik, lub raczej autor lub osoba publikująca dane treści, a nie osoba odwołująca się do określonej informacji. Formel D nie przywłaszcza sobie tego typu zewnętrznych treści.

Firma Formel D zastrzega sobie prawo do okresowych zmian warunków użytkowania oraz do dostosowywania ich do zmian technicznych i prawnych. W przypadku braku ważności pojedynczych postanowień niniejszej deklaracji ważność pozostałych postanowień pozostaje niezmieniona.